Steunfonds Edith Steinparochie

De Joodse Thora is een leerschool in wat wij zouden noemen ‘fijngevoeligheid’ ; het bijbelse woord daarvoor is gerechtigheid. En in de gerechtigheid van mens tot mens ligt gerechtigheid op wereldschaal. Dat is een gedachtegang waarmee Edith Stein werd opgevoed en dewelke ze herkende en bevestigd zag in het christendom. Pas nadat ze echter christen was geworden, voelde ze zich joodse, stond ergens te lezen.
Verder is het een Karmelitaanse gedachte dat God zich laat zoeken en vinden in alles en in iedereen, overal en altijd. Ieder mens is een begin van het Rijk Gods.
'Er-zijn' voor de ander, ingaan op het appèl dat uitgaat van een ander, kan dan op zoveel verschillende manieren.
Die denkwijze, gerelateerd aan enerzijds de concrete noden van sommige mensen op de parochie en aan anderzijds de verschillende mensen die ons nu en dan iets willen nalaten ‘voor de mensen die het nodig hebben’ deed ons beslissen om een ‘Steunfonds Edith Steinparochie’ fonds solidariteitsfondsop te richten.
O.m. met deze financiële hulpmiddelen scheppen parochianen ruimte om recht te doen aan mensen en aldoende te (laten) ervaren dat onbegrensde menselijke broederschap ons wezen is.
Voor wie graag zijn steentje bijdraagt : het rekeningnummer van ons ‘Steunfonds Edith Steinparochie’ is BE74 8901 3411 9507.
Dankjulliewel alvast in naam van de kwetsbare mens die hier mee geholpen kan worden. Ieder mens is een begin van het Rijk Gods…